Program dla Gdańska

Działam zgodnie z wyznawanymi wartościami. W działaniach społecznych szukam inspiracji w Katolickiej Nauce Społecznej Kościoła. Jestem przekonany, że dzięki temu Gdańsk może stać się najlepszymi miejscem do życia dla wszystkich – niezależenie od pochodzenia, religii, płci, wieku czy przekonań.

Doświadczenie przedsiębiorcy, odpowiedzialność za rodzinę i działanie w organizacjach społecznych nauczyły mnie pokory wobec prawdy i wyciągania wniosków. Z szacunku dla rzeczywistości zawsze uważnie słucham i jest gotowy do weryfikacji swojego stanowiska. Ludzie są największą wartością.

Czy chciałbyś żyć w mieście kierującym się zasadami:

Godności osoby ludzkiej: Każda osoba bez względu na rasę, płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, zatrudnienie lub status ekonomiczny, zdrowie, inteligencję, osiągnięcia jest godna szacunku.

Szacunku dla życia ludzkiego: Życie ludzkie na każdym etapie rozwoju i jego zaniku jest cenne i dlatego zasługuje na ochronę i szacunek. Złem jest zawsze bezpośredni atak na niewinne życie ludzkie.

Społeczną: Podstawową komórką społeczeństwa jest rodzina; stabilność rodziny musi być zawsze chroniona i nigdy nie podważana.

Uczestnictwa: Każdy ma prawo do uczestniczenia w życiu społecznym, do ochrony godności pracy i praw pracowników, do organizowania i wstępowania do związków zawodowych, do własności prywatnej, a także do inicjatywy gospodarczej.

Pierwszeństwa ochrony ubogich i słabych: Musimy chronić tych, którzy cierpią z powodu braku siły i z powodu niedostatku.

Solidarności: Prowadzi do podejmowania wyborów, które będą promować i chronić dobro wspólne. Solidarność wzywa nas, byśmy nie odpowiadali jedynie na osobiste potrzeby, ale byli uważni na szerzej rozumiane kwestie społeczne.

Służebności: W dobie rosnącej świadomości na temat naszego ekologii, wzywa nas do poczucia moralnej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.

Pomocniczości: Wyznacza granice władzy, nalegając, aby wyższy poziom organizacji nie wykonywał funkcji, które mogą być sprawnie i skutecznie wykonane na niższym poziomie, przez osoby lub grupy, które są bliżej konkretnych problemów.

Równości wszystkich ludzi: Pochodzi z ich godności i nie neguje różnic pomiędzy nimi.  Zasada równego traktowania równych osób jest jednym ze sposobów definiowania sprawiedliwości.

Dobra wspólnego: Szacunek dla osoby, dobrobyt społeczny, utrzymanie bezpieczeństwa i stworzenie takich warunków życia, by maksymalnie ułatwić każdemu człowiekowi wypełnianie jego powinności, są podstawową racją istnienia władzy publicznej.

To jest właśnie Katolicka Nauka Społeczna

Plan dla Gdańska

Odpowiedzialny przedsiębiorca

Nauczyłem się odpowiedzialności za podejmowanie decyzji i elastycznego działania w zmiennym otoczeniu prawnym. Szanuję pieniądze podatników – będę ograniczał zbędne wydatki. Szanuję pracę – będę wspierał firmy tworzące nowe miejsca pracy.

 • Nacisk na infrastrukturę i sprawną komunikację miejską.
 • Przejrzyste reguły wewnętrzne w realizacji zamówień publicznych
 • Koniec z finansowaniem programu in vitro w obecnej postaci oraz odrzuconych przez Wojewódzki Sąd Administracyjnych rekomendacji Modelu na Rzecz Równego Traktowania (około 12 milionów zł rocznie)
 • Wsparcie dla kreatywnych i przyjaznych mieszkańcom urzędników
 • Ograniczenie dostępności mieszkań komunalnych do najbardziej potrzebujących.

Odpowiedzialny mąż i ojciec

Polityka senioralna, równouprawnienie, wspieranie rodzin nie są dla mnie hasłami z prezentacji, ale codzienną rzeczywistości wynikającą z pracy z małżeństwami i narzeczonymi. Rodzina i troska o dzieci musi być w centrum działań społecznych miasta.

 • Bezpieczne środowisko szkolne dla dzieci, wolne od ideologii. Docenienie roli nauczycieli i silne wsparcie dla obecności rodziców w szkole.
 • Wzmocnienie roli Rad Rodziców w szkole.
 • Usunięcie ze szkół edukatorów seksualnych i działań promujących permisywną edukację seksualną (typu B). Wspieranie edukacji seksualnej opartej na wartościach (typu A) realizowanej w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie projektów wspomagających rodzinę i małżeństwa.

Odpowiedzialny działacz społeczny

Działam z ludźmi i dla ludzi. Wiem, że najlepsza motywacja nie wynika z pieniędzy, ale wspólnych wartości – często wypracowanych w długich dyskusjach. Zapraszam do współpracy wszystkie środowiska obywatelskie. Każdy człowiek jest wartością.

 • Wzmocnienie roli Rady Dzielnicy poprzez przyznanie inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta oraz przestrzeganie terminów odpowiedzi na zapytania kierowane do urzędu miejskiego i miejskich spółek.
 • Wiążące konsultacje społeczne, koniec z lekceważącym podejściem do zastrzeżeń mieszkańców w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia.

Ci, którzy pragną wykonywać zawód polityka i posiadają odpowiednie uzdolnienia, niech przygotowują się do uprawiania tej sztuki zarazem trudnej i bardzo szlachetnej i starają się ją wykonywać, nie pamiętając o dobru własnym i korzyściach materialnych. Moralnie nienaganni i mądrzy zarazem niech występują przeciwko niesprawiedliwości, uciskowi, przemocy i nietolerancji, czy to jednego człowieka, czy partii politycznych; z uczciwością, sprawiedliwością, a także miłością i polityczną odwagą niech poświęcają się dobru wspólnemu

Gaudium et spes, 75

Zadaj pytanie

5 + 8 =

Pin It on Pinterest

Share This